Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Eva Štemberová, Brloh 7, 440 01 Louny

IČ: 03545385, Fyzická osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku od 5. 11. 2014

 

Úvod

Klient je povinen seznámit se s obchodními podmínkami před první lekcí. Svým přihlášením na lekci s těmito podmínkami souhlasí.

Klient je povinen řídit se během výcviku pokyny cvičitele, nenarušovat výcvik ostatních klientů a dbát na bezpečnost svou i svého okolí.

Klient nese po celou dobu výcviku odpovědnost za svého psa a za škody jím způsobené. Probíhá-li výcvik bez přítomnosti klienta, nese odpovědnost za psa a škody jím způsobené po dobu nepřítomnosti klienta cvičitel.

Klient je povinen řídit se po celou dobu výcviku platnými zákony na ochranu proti týrání zvířat.

Vymezení pojmů

Kurz – uzavřený celek lekcí.

Docházkový kurz – kurz s fyzickou účastní klientů. Kurzy bývají vypisovány nepravidelně dle možností a zájmu. Jejich vypsání však nelze vynutit. Kurz probíhá vždy ve skupině, má přesně daný počat a rozsah lekcí.

Internetový kurz – kurz probíhající prostřednictvím internetu. Kurz je časově omezen. Jeho součástí je vždy možnost pokládání otázek a případné zasílání videí, které tak může klient s trenérem prodiskutovat.

Samostatné lekce – lekce výcviku probíhající individuálně nebo skupinově, které netvoří uzavřený celek. Platba se provádí za jednotlivé lekce, nebo si lze lekce předplatit. Skupinové lekce bývají vypisovány příležitostně dle zájmu a možností, jejich vypsání však nelze vynutit.

Další akce – do této kategorie spadají semináře, intenzivní tréninky, společné procházky a další mimořádné akce, které neprobíhají pravidelně.

Kurzy

Délka, cena a další podrobnosti kurzu se řídí aktuálními propozicemi vystavenými k danému kurzu.

Platbu docházkového kurzu lze provést na účet 2101776982/2010 dle zveřejněných propozic kurzu.

Platbu internetového kurzu lze provést na účet 2101776982/2010

Přihlášení do internetových kurzů je akceptováno teprve po jeho zaplacení.

Pokud to charakter kurzu umožňuje, lze se přihlásit a zaplatit až v jeho průběhu. Přístup do kurzu pak klient získává teprve po zaplacení kurzu. V opačném případě je možno se hlásit a platit před začátkem kurzu.

Po zaplacení ceny internetového nebo docházkového kurzu může klient z kurzu vystoupit nejpozději v den započetí kurzu. Cena kurzu je mu pak vrácena v plné výši do 60 dnů.
Pokud klient z jakéhokoliv důvodu ukončí kurz předčasně, peníze za nevychozené lekce se mu nevracejí.

Dojde-li k předčasnému ukončení internetového nebo docházkového kurzu, nebo jeho nespuštění ze strany provozovatele, vrací se klientům částka za kurz do 60 dnů, nedohodnou-li se obě strany jinak. Pokud dojde k ukončení internetového kurzu až po jeho polovině, vrací se pouze 50 % původní ceny. Pokud dojde k ukončení docházkového kurzu ze strany pořadatele v jeho průběhu, vrací se poměrná část za zrušené lekce.

Provozovatel si dále vyhrazuje právo v případě porušení obchodních podmínek účastníkem kurzu k jeho vyloučení z kurzu bez nároku na finanční náhradu.

V případě, že se klient nebude moci některou z lekcí kurzu účastnit a předem se omluví, bude mu umožněno si tuto lekci nahradit individuálním výcvikem, nebo s následujícím kurzem, bude-li vypsán.

O změnách v internetovém či docházkovém kurzu budou klienti informováni přes email či telefon, uvedený v přihlášce.

Veškeré texty, videa, obrázky a fotografie zveřejněné v internetovém kurzu, jsou chráněny autorskými právy a je zakázáno šířit je dál.

Samostatné lekce

Mimo kurzy je možno účastnit se výcviku také na individuálních lekcích a lekcích skupinových, jsou-li vypsány.

Přihlašování i odhlašování na lekce je možné pomocí rezervačního systému – rozvrhu na stránkách https://stemberova.dogres.cz/ , případně telefonicky nebo přes email a to nejpozději 24 hodin předem.

Při registraci do rezervačního systému – rozvrhu je klient povinen uvést pravdivě všechny povinné údaje. Při změně kontaktních údajů je povinen toto včas oznámit.

Pokud se klient na lekci nedostaví a svou účast včas, tedy minimálně 24 hodin předem, nezruší, je mu cena lekce počítána stejně, jako by se lekce účastnil.

Při rušení lekce ze strany provozovatele, je klient vyrozuměn na mobilní telefon či email, lekce není klientovy účtována.

U individuálních a skupinových lekcí lze platit jednotlivé lekce, nebo si lekce předplatit a to převodem na účet 2101776982/2010. Při platbě převodem je možné přihlašování na lekce teprve po připsání částky na účet.

Další akce

Není-li v propozicích akce uvedeno jinak, je potřeba uhradit cenu akce předem převodem na účet 2101776982/2010. Lze je také hradit z předplacených samostatných lekcí.

Nemůže-li se klient akce účastnit, zaplacená částka se nevrací.

Při rušení akce ze strany provozovatele, je klient vyrozuměn na mobilní telefon či email, a zaplacená částka je mu vrácena do 60 dnů, nedohodnou-li se obě strany jinak. V případě úhrady akce z předplacených samostatných lekcí, je částka vrácena v podobě opětovného předplacení samostatných lekcí.

Mimosoudní řešení sporů

Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz.

Zásady ochrany osobních údajů

Pokud jste naším zákazníkem, svěřujete mi své osobní údaje. Já zodpovídám za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

Kdo je správce?

Jmenuji se Eva Štemberová, IČ: 03545385, bydlištěm Brloh 7, 440 01 Louny, fyzická osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku od 5. 11. 2014, která provozuje  stránky www.stemberova.cz a výcvik. Vaše osobní údaje zpracovávám jako správce, tj. určuji, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem.

Kontaktní údaje

Pokud se na mne budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete tak učinit na emailu eva@stemberova.cz nebo telefonu 737 439 012

Prohlášení

Prohlašuji, že jako správce vašich osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

 • budu zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,
 • plním dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů,
 • umožním vám a budu vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

 • Poskytování služeb a plnění smlouvy vaše osobní údaje v rozsahu: jméno a příjmení, e-mail, telefon a fakturační údaje.
 • Vedení účetnictví Jste-li  zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebuji, abych vyhověla zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.
 • Marketing – zasílání newsletterů Vaše osobní údaje (e-mail a jméno) využívám za účelem přímého marketingu – zasílání obchodních sdělení. Jste-li mým zákazníkem, dělám tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládám, že vás informace o nově otevřených kurzech a připravovaných akcích zajímají, a to po dobu 5 let od poslední objednávky.
  Pokud nejste zákazníkem, zasílám vám newslettery jen na základě vašeho souhlasu, po dobu 5 let od udělení.

Pokud narazíme na zajímavé akce pořádané někým jiným, které by Vás mohli zajímat, ráda je v e-mailu doporučím. V obou případech můžete tento souhlas odvolat odpovědí na email.

Fotografie a video z výcviku a akcí

Na některých akcích pořizuji fotografickou dokumentaci či video záznam. Fotografie i
videa používám v propagačních materiálech, především na webu. U těchto materiálů nikdy nenajdete jména účastníků, jedině pokud by si tak výslovně přáli. Pokud byste na záznamu nechtěli být, dejte mi vědět v průběhu jejich pořizování nebo při přihlašování na akci.

Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Ochranu vašich osobních údajů beru velice vážně a udržuji veškerá možná technická a organizační opatření, která zamezují jejich zneužití.

Předání osobních údajů třetím osobám

Většinu zpracovatelských operací zvládám sama a nepotřebuji k nim 3. strany.

Pro zajištění některých konkrétních zpracovatelských operací, které nedokáži zajistit vlastními silami, využívám služeb a aplikací zpracovatelů, kteří se na dané zpracování specializují a jsou v souladu s GDPR.

Jsou to poskytovatelé následujících platforem a služeb:

 • Dogres
 • Simpleshop
 • Pays

Je možné, že se v budoucnu rozhodnu využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibuji vám však, že v takovém případě při výběru, budu na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

Předávání dat mimo Evropskou unii

Data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte mě prostřednictvím e-mailu: eva@stemberova.cz.
Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránku se zásadami zpracování osobních údajů.

Díky právu na přístup mě můžete kdykoli vyzvat a já vám doložím ve lhůtě 30 dní, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč.

Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl námitku proti zpracování.

Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)

Právo na výmaz (být zapomenut) Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). V takovém případě vymažu veškeré vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebuji 30 dní.

V některých případech jsem vázáni zákonnou povinností, a např. musím evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budu informovat na e-mail.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházím v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budu moc ráda pokud nejprve budete o tomto podezření informovat mě, abych s tím mohla něco udělat a případné pochybení napravit.

Odhlášení ze zasílání obchodních sdělení

E-maily s nabídkou nových kurzů, akcí a služeb vám zasílám jste-li můj zákazník na základě mého oprávněného zájmu.

Pokud zákazníkem ještě nejste, posílám vám je jen na základě vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr našich e-mailů odpovědí na kterýkoliv z emailů, případně telefonicky na čísle 737 439 012, nebo při osobním jednání.